Σύνδεση

Ευχαριστούμε για την εγγραφή !

Εργαστήριο Πληροφορικής Ι

print
email

Πληροφορίες για το Εργαστήριο του ομώνυμου Τομέα.

Κανονισμός Λειτουργίας

Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

 

Απόσπασμα που αφορά του χρήστες του εργαστηρίου.

Οι χρήστες

? Η ακαδημαϊκή δεοντολογία και η συναδελφική αλληλεγγύη ορίζει ότι οι έμπειροι χρήστες πρέπει να παρέχουν βοήθεια προς τους άπειρους χρήστες, όταν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί και είναι εφικτό. Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου όλοι οι Η/Υ των εργαστηρίων είναι κατειλημμένοι, οι χρήστες που δεν ασχολούνται με επείγουσες εργασίες (π.χ. πλοήγηση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία) πρέπει να παραχωρούν προσωρινώς τη θέση τους σε όσους έχουν άμεση ανάγκη για χρήση ενός Η/Υ (π.χ. επείγουσα εκτύπωση). Επίσης δεν επιτρέπεται στους χρήστες να εμποδίζουν τη χρήση κάποιου τερματικού που χρησιμοποίησαν θέτοντας κωδικό πρόσβασης («κλείδωμα» τερματικού).

? Μετά το πέρας της εργασίας του, κάθε χρήστης οφείλει να τερματίζει τη λειτουργία του Η/Υ με την εντολή αποσύνδεσης.

? Κάθε χρήστης οφείλει να αφήνει τη θέση εργασίας καθαρή και ελεύθερη από προσωπικά αντικείμενα και χαρτιά.

? Να αποφεύγεται η αποστολή ομαδικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το σύνολο των χρηστών του Π.Σ.Δ., καθώς και προς το σύνολο των χρηστών κάποιου άλλου φορέα ή οργανισμού, διότι μπορεί να θεωρηθεί ενέργεια η οποία αποσκοπεί στη δυσλειτουργία του συστήματος.

? Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε προσπάθεια για απόκτηση πρόσβασης σε υπολογιστικούς πόρους του Π.Σ.Δ. ή άλλου φορέα και οργανισμού, εάν δεν υπάρχει η σχετική άδεια. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια παρακολούθησης της κίνησης δεδομένων και των παραμέτρων του δικτύου (φορέα ή χρήστη), καθώς και της διερεύνησης των τρωτών σημείων οποιουδήποτε συστήματος.

? Δεν επιτρέπεται η μετάδοση μέσω δικτύου λογισμικού που δύναται να προξενήσει ζημία στο κέντρο διαχείρισης δικτύου άλλου φορέα ή άλλου χρήστη.

 

Ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις έχουν οι παρακάτω κατηγορίες χρηστών :

Οι Επιβλέποντες

Οι εκπαιδευτές και οι επόπτες θεωρούνται επιβλέποντες του εργαστηρίου, είναι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια χρήσης του και οφείλουν:

? Να ενημερώνουν εγκαίρως (τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν) τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. στην περίπτωση που επιθυμούν εγκατάσταση ή παραμετροποίηση λογισμικού.

? Να προσκομίζουν αντίγραφο του σχεδιαγράμματος θέσεων εργασίας στον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

? Να ενημερώνουν το βιβλίο παρουσίας προσωπικού (αφορά μόνο τους εκπαιδευτές οι οποίοι δεν ανήκουν στο οικείο ή συστεγαζόμενο σχολείο το οποίο χρησιμοποιεί το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

? Όταν αντιληφθούν ή διαπιστώσουν πρόβλημα λειτουργίας, να ενημερώνουν το βιβλίο συμβάντων.

? Να εποπτεύουν αυστηρώς τους εκπαιδευόμενους σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα θέσεων, προς αποφυγή φθορών κατά τη διάρκεια χρήσης του εργαστηρίου.

? Να αποτρέπουν τη χρήση των υποδομών και των υπηρεσιών του εργαστηρίου για διακίνηση ή προβολή υλικού αντίθετου προς τους σκοπούς της εκπαίδευσης.

? Να μην απομακρύνονται από το εργαστήριο, εφ' όσον υπάρχουν μέσα χρήστες· να εκκενώνουν και να κλειδώνουν το εργαστήριο, αν χρειαστεί να απομακρυνθούν ακόμη και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

? Να κλειδώνουν πόρτες και παράθυρα όταν εγκαταλείπουν το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

 

Οι Εκπαιδευόμενοι και οι επισκέπτες

Οι εκπαιδευόμενοι και επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, όσον αφορά στην σωστή χρήση, την αρτιότητα και την καθαριότητα. Επίσης οφείλουν:

? Να ενημερώνουν το βιβλίο παρουσίας προσωπικού (αφορά μόνο στους επισκέπτες).

? Να κάθονται πάντοτε στις θέσεις που τους έχουν καθοριστεί και δεν επιτρέπεται η μετακίνησή τους σε άλλες θέσεις εργασίας.

? Να χρησιμοποιούν μόνο τον εξοπλισμό ο οποίος αντιστοιχεί στη θέση εργασίας τους και δεν επιτρέπεται καμία μετακίνηση ή μεταφορά υλικού.

? Να μην χρησιμοποιούν μέσα αποθήκευσης δεδομένων, εκτός από εκείνα που παρέχονται από τον εκπαιδευτή ή τον επόπτη.

? Να μην ανακαλούν λογισμικό από το διαδίκτυο, ούτε να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εκτός κι αν αυτά αποτελούν πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό.

? Να μη χρησιμοποιούν εφαρμογές οι οποίες αναζητούν πειρατικό λογισμικό σε ομότιμα δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων (file sharing peer to peer networks).

? Να μη γράφουν επί των μηχανημάτων και των θρανίων.


 
 
Τελευταία ενημέρωση
Έχει διαβαστεί 1266 φορές

Ενημερωτικό δελτίο

Διαγραφή

Αν επιθυμείτε να παύσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία γράψτε εδώ τον Κωδικό Διαγραφής που εμφανίζεται στο δελτίο που λάβατε από εμάς και πατήστε Διαγραφή.

http://1sek-elass.lar.sch.gr/inner.php/ajax
Παρακαλώ περιμένετε...
Άκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου